Tietosuojaseloste ja evästekäytänteet


PERHEENKASVU

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1. Rekisterinpitäjä
Tmi Virpi Ruismäki, Perheenkasvu
Seuralantie 25, 60220 Seinäjoki
puh. 040 15 170 15
info@perheenkasvu.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Virpi Ruismäki, Perheenkasvu

3. Rekisterin nimi
Perheenkasvunasiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelijä
Perheenkasvunasiakkaitten hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi.
Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen palveluissa jotka tämän piiriin kuuluu.
Tietoja käsittelee ainoastaan Virpi Ruismäki.

5. Rekisterin tietosisältö
• asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot
• asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö/edunvalvoja, alaikäisen vanhempi
• asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot ja esitiedot. Hänen terveydentilaa ja häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä.
• ajanvarausta ja laskutusta koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilö itse ja omaiset.
Henkilökunta, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot ja mahdolliset konsultaatiovastaukset ja lausunnot.
Muista hoito- tai kuntoutusyksiköistä henkilön suostumuksella saatavat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Asiakkaan hoidon turvaamiseksi hänen hoitoonsa osallistuvien lääkäri-, hoito- ja kuntoutuslaitosten henkilökunnalle.
Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.
Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisiin markkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Paperiset arkistot säilytetään lukittavassa tilassa lukollisessa kaapissa.

9. Tarkastusoikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat asiakastietonsa.

10. Oikeus vaatia asiakastietojensa korjaamista tai poistoa
Asiakkaalla on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan tiedon korjaaminen tai poisto ilman viivytystä. Vaatimus tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.


perheenkasvu.fi verkkosivusto

Automaattinen tiedonkeräys ja tunnistetietojen käsittely

Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla kirjautumista vaativa osio.Verkkopalvelujen käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja, joista yksittäinen käyttäjä voitaisiin tunnistaa. Palvelun käytöstä voidaan kerätä kootusti tilastollista tietoa palvelun kokonaiskävijämäärästä, suosituimmista sivuista, palveluun sisääntulosivuista, palvelusta poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen verkkosivuilla voi olla käytössä Google Analytics. Google tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Tunnistetiedot tallennetaan verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi sekä kehittämisen ja markkinoinnin tueksi. Vain edellä mainittuja tehtäviä hoitava henkilöstö voi tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa käsitellä tunnistetietoja. Tunnistetietoja ei saa ilmaista sivullisille muutoin kuin laissa erikseen säädellyissä tilanteissa.

Palautteen, yhteydenottopyynnön tms. voi lähettää pääasiallisesti sähköpostin kautta. Jos palautelomakkeella tai sähköpostilla lähetettyyn palautteeseen halutaan vastaus, tulee palaute lähettää yhteystiedoilla varustettuna.

Henkilötietoja sisältävää palautetta lähettävän on syytä huomioida, että suojaamattomana lähetetyn palautelomakkeen tai sähköpostiviestin tietoturva on heikko eikä tiedon salassapitoa ja suojaamista tällöin voida täysin varmistaa. Tämä on syytä huomioida erityisesti yksityisyyden kannalta arkaluontoisten tietojen osalta.

Rekisterin ylläpitäjänä ja verkkosivuston haltijana toimii Tmi Virpi Ruismäki, perheenkasvu ( Y-tunnus: 1807451-8)